බුදු දහම පරම සතුරාට මෙත් වැඩීම උගන්වන විට බයිබලය මරණයට මරණයෙන් පළිගන්නා හැටි කියා දෙයි.

WHAT THE BIBLE SAYS ABOUT MURDER (THOU SHALL NOT KILL, PERIOD!)?
1.          Genesis 4:15 The Lord said to Cain, “No! If anyone kills you, I will ·punish [avenge] that person seven times more.” Then the Lord put a mark [C the nature of the mark is uncertain] on Cain warning anyone who ·met [finds] him not to kill him.
Genesis 4:14-16 (in Context) Genesis 4 (Whole Chapter) Other Translations
2.          Genesis 4:24 If ·Cain’s killer is punished [L Cain is avenged] seven times [4:15], then ·Lamech’s killer will be punished [L Lamech will be avenged] seventy-seven times.” [C Lamech falsely thought he could get away with murder.]
Genesis 4:23-25 (in Context) Genesis 4 (Whole Chapter) Other Translations
3.          Genesis 4:25 [ Adam and Eve Have a New Son ] Adam ·had sexual relations with [L knew; 4:1] his wife Eve again, and she gave birth to a son. She named him Seth [C related to the Hebrew word for “give” or “appoint”] and said, “God has ·given [appointed for] me another child. He will take the place of Abel, who was killed by Cain.”
Genesis 4:24-26 (in Context) Genesis 4 (Whole Chapter) Other Translations
4.          Genesis 9:5 I will ·demand [require; L seek] blood for life. I will ·demand [require; L seek] the life of any animal that kills a person, and I will ·demand [require; L seek] the life of anyone who takes another person’s life.
Genesis 9:4-6 (in Context) Genesis 9 (Whole Chapter) Other Translations
5.          Genesis 9:6 “Whoever ·kills [L sheds the blood of] a human being will ·be killed [L have his blood shed] by a human being, because God made humans in ·his own image [L the image of God; 1:26–27].
Genesis 9:5-7 (in Context) Genesis 9 (Whole Chapter) Other Translations
6.          Genesis 18:25 ·Surely [L It would be a desecration for you!] you will not ·destroy [L kill; slay] the ·good people [righteous] along with the ·evil ones [wicked]; then they would be treated the same. You are the judge of all the earth. Won’t you do what is ·right [just]?”
Genesis 18:24-26 (in Context) Genesis 18 (Whole Chapter) Other Translations
7.          Genesis 22:10 Then Abraham [L sent his hand and] took his knife and was about to ·kill [slaughter] his son.
Genesis 22:9-11 (in Context) Genesis 22 (Whole Chapter) Other Translations
8.          Genesis 22:12 The angel said, “Don’t ·kill [L send out your hand against] your son or ·hurt [L do anything to] him in any way. Now I can see that you ·trust [L fear] God and that you have not ·kept [withheld] your son, your ·only [or precious] son, from me [Heb. 11:17–19; James 2:21–23].”
Genesis 22:11-13 (in Context) Genesis 22 (Whole Chapter) Other Translations
9.          Exodus 20:13 “You must not murder anyone.
Exodus 20:12-14 (in Context) Exodus 20 (Whole Chapter) Other Translations
10.     Exodus 21:14 But if someone plans and murders another person on purpose, put him to death, even if he has run to my altar for safety.
Exodus 21:13-15 (in Context) Exodus 21 (Whole Chapter) Other Translations
11.     Numbers 35:16 “‘Anyone who uses an iron weapon to ·kill [L strike] someone is a murderer. He must be put to death.
Numbers 35:15-17 (in Context) Numbers 35 (Whole Chapter) Other Translations
12.     Numbers 35:17 Anyone who takes a rock and ·kills [L strikes] a person with it is a murderer. He must be put to death.
Numbers 35:16-18 (in Context) Numbers 35 (Whole Chapter) Other Translations
13.     Numbers 35:18 Anyone who picks up a piece of wood and ·kills [L strikes] someone with it is a murderer. He must be put to death.
Numbers 35:17-19 (in Context) Numbers 35 (Whole Chapter) Other Translations

14.     Numbers 35:19 A ·relative of the dead person [near-relative; avenger of blood] must put the murderer to death; when they meet, the relative must kill the murderer.
Numbers 35:18-20 (in Context) Numbers 35 (Whole Chapter) Other Translations

One response to “බුදු දහම පරම සතුරාට මෙත් වැඩීම උගන්වන විට බයිබලය මරණයට මරණයෙන් පළිගන්නා හැටි කියා දෙයි.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )