මොහොතක් සිතන්න – යෝහොවාඃ සර්වබලධාරී නම් උන් වහන්සේගේ ජීවමාන නියෝජිතයාගේ සෞඛ්‍ය මෙලෙස පිරිහෙයිද?

 


පාප් වහන්සේ ඉල්ලා අස්‌වෙති

XVI වැනි බෙනඩික්‌ට්‌ පාප්වහන්සේ මෙම මස 28 වැනිදා සිට සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්‌වන බව ඊයේ (11 වැනිදා) නිල වශයෙන් දැනුම් දී ඇත.
සෞඛ්‍යමය හේතූන් මත මෙම තීරණය ගත් බව උන්වහන්සේ සඳහන් කර තිබේ. 2005 වසරේ අප්‍රේල් මස 19 වැනිදා පාප් ධුරයට පත් උන්වහන්සේ 2013 අප්‍රේල් මස දක්‌වා වසර 08 ක කාලයකට පත්වූහ.
පාප් වහන්සේ

85 වැනි වියේ පසුවන උන්වහන්සේ සිය ඉල්ලා අස්‌වීමේ ලිපිය නිකුත් කරමින් පවසා ඇත්තේ තමා තුළ පවතින අසනීප තත්ත්වය නිසා ධුරයෙහි පූර්ණ කාලීනව කටයුතු කිරීමට හැකියාවක්‌ නොමැති බවයි.

 

http://www.divaina.com/2013/02/12/news20.html

සැදැහැවත් කිතුනුවනී යෝහොවාඃ නොපවතින මනස්ගාතයක් බවට තවත් ශාක්ෂි උවමනාද?

මරිය මග්දලේනා හා ජේසුස් වහන්සේ විවාහක යුවලක්ද?

‘Proof’ Jesus was married found on ancient papyrus that mentions how son of God spoke of his wife and Mary Magdalene

PUBLISHED: 20:07 GMT, 18 September 2012 | UPDATED: 09:29 GMT, 19 September 2012
A recently uncovered fragment of ancient papyrus makes the explosive suggestion that Jesus and Mary Magdalene were man and wife, researchers say.
The 8cm by 4cm fragment supports an undercurrent in Christian thought that undermines centuries of Church dogma by suggesting the Christian Messiah was not celibate.
The centre of the fragment contains the bombshell phrase where Jesus, speaking to his disciples, says ‘my wife’, which researchers believe refers to Magdalene.
Scroll down for video
Explosive: The ancient papyrus that apparently proves that Jesus was married to Mary Magdalene

Explosive: The ancient papyrus that apparently proves that Jesus was married to Mary Magdalene
In the text, Jesus appears to be defending her against some criticism, saying ‘she will be my disciple’. Two lines later he then tells the disciples: ‘I dwell with her.’
If genuine, the document casts doubt on a centuries old official representation of Magdalene as a repentant whore and overturns the Christian ideal of sexual abstinence.
It elaborates an ancient and persistent undercurrent in Christian thought that Jesus and Magdalene were in fact a couple, as picked up by Dan Brown in the plot of his best-selling thriller The Da Vinci Code.
The incomplete manuscript, written in the ancient Egyptian Coptic language, has been studied by Karen King, Hollis professor of divinity at Harvard University, the oldest endowed academic seat in the US.
Professor King was to present a paper on the discovery today at an international conference on Coptic studies in Rome after conducting extensive tests and research to establish the document’s authenticity.
She told Smithsonian Magazine that the fragment casts doubt ‘on the whole Catholic claim of a celibate priesthood based on Jesus’ celibacy.’
She added: ‘What this shows is that there were early Christians for whom … sexual union in marriage could be an imitation of God’s creativity and generativity and it could be spiritually proper and appropriate.’
Ancient: The back side, or verso, of the papyrus is so badly damaged that only a few key words - 'my mother' and 'three' - were decipherable

Ancient: The back side, or verso, of the papyrus is so badly damaged that only a few key words – ‘my mother’ and ‘three’ – were decipherable
In a forthcoming paper in the Harvard Theological Review, Professor King speculates that this so-called ‘Gospel of Jesus’s Wife’ may have been tossed on the garbage ‘because the ideas it contained flowed so strongly against the ascetic currents of the tides in which Christian practices and understandings of marriage and sexual intercourse were surging.’

‘What this shows is that there were early Christians for whom… sexual union in marriage could be an imitation of God’s creativity and generativity and it could be spiritually proper and appropriate’

 Karen King, Hollis professor of divinity at Harvard University
Professor King downplays the fragment’s validity as a biographical document, saying that it was probably composed in Greek a century or so after the Crucifixion, then subsequently transcribed into Coptic.
Its significance instead lies in the possibility that an early Christian sect drew spiritual succour from portraying their prophet as having a wife.
This representation of Jesus as a man with earthly passions and needs has not survived in the doctrines of the established churches, which emphasise celibacy and asceticism as a spiritual ideal.
Professor King’s interpretation of the text are based on the assumption that the fragment is genuine, a question that is by no means definitively settled.

A DIFFERENT GOSPEL: THE TEXT OF THE EXPLOSIVE FRAGMENT

The papyrus’ back side, or verso, is so badly damaged that only a few key words – ‘my mother’ and ‘three’- were decipherable, but on the front side, or recto, King gleaned eight fragmentary lines:
  • not [to] me. My mother gave to me li[fe]…
  • The disciples said to Jesus,
  • deny. Mary is worthy of it
  • Jesus said to them, My wife
  • she will be able to be my disciple
  • Let wicked people swell up
  • As for me, I dwell with her in order to
  • an image
Because chemical tests of its ink have not yet been done, the papyrus could still be challenged on the basis of its authenticity, though independent experts have given their support based on other benchmarks.
To authenticate the papyrus, Professor King sent photos of it to AnneMarie Luijendijk, a professor at Princeton and an authority on Coptic papyri and sacred scriptures.
Professor Luijendijk forwarded the pictures to Roger Bagnall, a renowned papyrologist who directs the Institute for the Study of the Ancient World at New York University.
Known for his conservative assessments of the authenticity and date of ancient papyri, Professor Bagnall nevertheless confirmed that he believed the document was genuine.
The scribe’s dialect and style of handwriting, and the colour and texture of the papyrus, helped them to date it to the second half of the fourth century AD and place its probable origin in upper Egypt.
The details of the fragment support another view of the life of Jesus that has begun to gain traction since the discovery of a cache of ancient manuscripts in Nag Hammadi, Upper Egypt, in 1945.
These manuscripts, including the gospel of Thomas, the gospel of Philip and the Secret Revelation of John, outline the so-called Gnostic version of Christianity which differs sharply from the official Church line.
<img src="http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/09/18/article-2205235-02D78F360000044D-855_634x748.jpg&quot; alt="Christ Appearing to the Magdalen by Titian: A newly<br />
discovered ancient papyrus suggests the Messiah and Mary Magdalene were man and wife” width=”634″ height=”748″ />

Christ Appearing to the Magdalen by Titian: A newly discovered ancient papyrus suggests the Messiah and Mary Magdalene were man and wife

WHAT IS GNOSTIC CHRISTIANITY?

Gnosticism is a modern scholarly term for a set of esoteric religious beliefs found among early Christian groups who believed the realisation of intuitive knowledge is the way to salvation.
In general, they believed that the material world was created not by God but via some intermediary being sometimes identified as Ahriman, Satan or Yahweh.
Jesus is identified by some Gnostics as an embodiment of the supreme being who became incarnate to bring gnōsis to the earth, according to Wikipedia.
Others deny that Jesus was God made flesh, claiming him merely to be a human who reached divinity through enlightenment and taught his disciples to do the same.
The movement spread in areas controlled by the Roman Empire and Arian Goths, and the Persian Empire; it continued to develop in the Mediterranean and Middle East before and during the 2nd and 3rd centuries.
Conversion to Islam and the Albigensian Crusade (1209–1229) greatly reduced the remaining number of Gnostics during the Middle Ages, though a few communities still exist.
Gnostic and pseudo-gnostic ideas became influential in some of the philosophies of various esoteric mystical movements of the late 19th and 20th centuries in Europe and North America.
Persecuted and often cut off from each other, ancient Christian communities had very different opinions on fundamental doctrines regarding Jesus’ birth, life and death.
It was only with the establishment of Christianity as the state religion of the Roman Empire that the Emperor Constantine summoned 300 bishops to issue a definitive statement of Christian doctrine.
This so-called Nicene creed – named for Nicaea, the town where they met – affirmed a model of Christian belief that is to this day taken as orthodoxy.
The origins of this latest fragment are as yet unknown. Professor King received it from an anonymous collector who had found it among a job lot of ancient Greek and Coptic papyri.
Accompanying the fragment was an unsigned and undated handwritten note from a translator claiming it is the sole example of a text in which Jesus refers in direct speech to having a wife.
Professor King, who is able to read ancient Coptic, believes some of the phrases within the text echo passages in Luke, Matthew and the Gnostic gospels about the role of the family.
These parallels convinced her that this account of the life of Jesus was originally composed in the second century AD when such questions were a subject of intense theological debate.
Those who disagreed with the official line as established by the Council of Nicaea were in time branded by the Roman Church as heretics and their teachings suppressed.

VIDEO: Harvard Professor Karen King explains what is on the papyrus fragment

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2205235/Jesus-married-Proof-God-spoke-wife-Mary-Magdalene-ancient-papyrus.html#ixzz26uXzAfvZ

The Pastor’s Ass – Here’s a little “CLEAN” humor with a good moral

The Pastor’s Ass

A Pastor entered his donkey in a race and it won.

The Pastor was so pleased with the donkey that he entered it in the race
again, and it won again.

The local paper read:

PASTOR’S ASS OUT FRONT.

The Bishop was so upset with this kind of publicity that he ordered the Pastor
not to enter the donkey in another race..

The next day, the local paper headline read:

BISHOP SCRATCHES PASTOR’S ASS.

This was too much for the Bishop, so he ordered the Pastor to get rid
of the donkey..

The Pastor decided to give it to a Nun in a nearby Convent..

The local paper, hearing of the news, posted the following headline the next day:

NUN HAS BEST ASS IN TOWN.

The Bishop fainted!

He informed the Nun that she would have to get rid of the donkey, so she
sold it to a farmer for $10.

The next day the papers read:

NUN SELLS ASS FOR $10.

This was too much for the Bishop, so he ordered the nun to buy back the
donkey and lead it to the plains where it could run wild.

The next day the headlines read:

NUN ANNOUNCES HER ASS IS WILD AND FREE.

The Bishop was buried the next day.

The moral of the story is ….

Being concerned about public opinion can
bring you much grief and misery. It can even shorten your life…

..So be yourself and enjoy life to the fullest.

Stop worrying about everyone else’s ass and
you’ll be a lot happier and live longer!

Have a nice day!
And remember… sharing is caring!

මෙහි සිංහල අනුවාදය මෙතරම් රසවත් නොවේ, එය ඉල්ලා නොසිටින්න.